Rada Instytutu

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. odwołani zostali dotychczasowi członkowie Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Rada pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego, do którego zadań należą m.in. inicjowanie projektów badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich i wydawniczych oraz opiniowanie inicjatyw edukacyjno-popularyzatorskich, a także wniosków na rzecz podejmowania współpracy z innymi podmiotami.