Rada Instytutu

Rada Instytutu Strat Wojennych powołana została Zarządzeniem nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego (M.P.2021.1126). W jej składzie znaleźli się eksperci w zakresie podejmowanej przez Instytut problematyki, współautorzy „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945” oraz badacze wskazani m.in. przez Prezydenta RP i Marszałka Sejmu.


Rada pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego, do którego zadań należą m.in. inicjowanie projektów badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich i wydawniczych oraz opiniowanie inicjatyw edukacyjno-popularyzatorskich, a także wniosków na rzecz podejmowania współpracy  z innymi podmiotami.

 

 W skład Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego wchodzą:

 • Przewodniczący Arkadiusz Mularczyk, Wiceminister Spraw Zagranicznych
 • dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
 • Michał Góras
 • prof. dr hab. Mirosław Kłusek
 • Albert Łyjak
 • mgr inż. Józef Menes
 • dr Paweł Pońsko
 • dr hab. inż. Mieczysław Prystupa
 • prof. dr hab. Andrzej Przyłębski
 • dr hab. Jacek Reginia- Zacharski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 • Antoni Trzmiel
 • Małgorzata Zając
 • dr Marcin Zarzecki
 • prof. dr hab. Jan Żaryn